Title

MTS: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 27/3, Công ty cổ phần Vật tư - TKV (MTS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2015. Sau khi thảo luận, thống nhất về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015. Đại hội đã thông qua các nội dung chính sau: Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; báo cáo của HĐQT; báo cáo của Ban kiểm soát; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương án vay vốn; mức thanh toán cổ tức năm 2014 và 2015; lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015; thay đổi thành viên Ban kiểm soát; thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc; thực hiện đăng ký niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại HNX năm 2015; thoái vốn nhà nước tại công ty; mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.

Với sự phấn đấu không ngừng, trong năm qua cả hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức trước những biến động của thị trường, nhất là việc giá cả thay đổi, số lượng nhà cung ứng tăng. Công ty đã kịp thời điều chỉnh chiến lược hoạt động, tăng cường công tác quản trị, áp dụng các công nghệ mới và tiên tiến vào sản xuất, xây dựng niềm tin nơi khách hàng với thương hiệu MTS. Bên cạnh đó với sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của HĐQT, Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, doanh thu đạt 110% kế hoạch, thu nhập bình quân CBCNV vượt chỉ tiêu đề ra; bước đầu đã đạt được những thành công nhất định trong công cuộc tái cấu trúc doanh nghiệp; đặc biệt đã thực hiện lộ trình cổ phần hóa đúng tiến độ của Tập đoàn đề ra.

Chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty trình Đại hội cổ đông được thông qua với các thông số cơ bản như sau: doanh thu dự tính đạt 5.735 tỷ đồng, giá trị sản xuất dự tính khoảng 493 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 28 tỷ đồng, số vòng quay vốn kinh doanh >=7 vòng/năm, tỷ lệ cổ tức trên 10%. Để đạt mục tiêu này, công ty đã đưa ra những giải pháp như: giải pháp về quản lý; giải pháp mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của doanh nghiệp theo hướng tinh gọn; nâng cao năng lực sản xuất… Đáng chú ý, việc áp dụng công nghệ thông tin, đưa phần mềm quản lý doanh nghiệp vào hoạt động trong những tháng đầu năm nay đã giúp các khâu trong dây truyền kinh doanh sản xuất của công ty được đồng bộ hơn.

 

Like0

View 9462

Facebook chat