Title

MTS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

         Sáng 27/6, Công ty Cổ phần Vật tư- TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Ông Trần Thế Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty điều hành Đại hội.

            Ông Trần Thế Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty điều hành Đại hội

          Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 16 cổ đông đại diện cho 9.731.591 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 64.88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

       Ông Tạ Quang Tuấn, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

        Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Tuấn, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Năm 2022, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao Công ty đã hoàn thành các mục tiêu kế hoạch SXKD; Đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu thi đua, nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động; Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, cổ tức Đại hội đồng cổ đông đề ra và nghĩa vụ với nhà nước.

         Ông Trần Thanh Tùng, Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

          Mục tiêu Đại hội đặt ra năm 2023:

        Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện thiết bị, an toàn vốn kinh doanh, thực hiện tốt công tác khoán chi phí, nâng cao hiệu quả bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động; Chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất, mở rộng thị trường sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ; Thực hiện chuyển đổi số và liên thông cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực đặc biệt trong quản lý điều hành; Xác định mục tiêu chiến lược và những giải pháp có tính phù hợp, đột phá để thực hiện thắng lợi hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

          Cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội

         Đại hội cũng đã thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2023. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Báo cáo về việc đề xuất phương án trả phụ cấp đối với thành viên HĐQT độc lập. Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023. Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán. Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  đánh giá công tác quản lý đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty năm 2022, Báo cáo đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.

       Tất cả các báo cáo tại Đại hội được cổ đông tán thành 100%, dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 là 7%.

Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty Tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Ngọc Bích trúng cử thành viên BKS và chúc mừng bà Tô Thị Lan hoàn thành nhiệm vụ thành viên BKS Công ty

    Đại hội  tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 theo phương pháp bỏ phiếu kín, kết quả bà Phạm Thị Ngọc Bích trúng cử thành viên Ban kiểm soát với số phiếu tán thành 100%.

     Phương Xoa

Like2

View 1725

Facebook chat