Thông tin cổ đông

Title

Thông báo mời chào giá đơn hàng DG 04-2023: Mua dầu gốc nhóm II - Cấp độ nhớt SUS 150N + 500N (600N) lần 2 và dầu gốc nhóm II - 2cSt lần 3 năm 2023 phục vụ sản xuất".

Like0

View 7330

Facebook chat