Thông tin cổ đông

Title

Thông báo mời chào giá Đơn hàng DG05-2023: Mua dầu gốc nhóm II - Cấp độ nhớt SUS 150N + 500N (600N) lần 3 và dầu gốc nhóm II - 2cSt lần 4 năm 2023 phục vụ sản xuất" ( 27/11/2023)

Like0

View 3378

Facebook chat