Title

Vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong giai đoạn hiện nay tại Đảng bộ Công ty

         Báo cáo xây dựng Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã rút ra một trong năm bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, trong đó khẳng định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là: “Đảng phải tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đảng để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm; kiểm tra, giám sát công tác, năng lực và phẩm chất của cán bộ, đảng viên”.

Đồng chí Tạ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị Giám sát công tác cán bộ với Đoàn Giám sát của Đảng ủy Than Quảng Ninh

        Kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân.

        Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công ty cổ phần Vật tư - TKV luôn xác định: Kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ. Các tổ chức đảng, trước hết là các cấp ủy đảng, cần tự mình tiến hành kiểm tra, giám sát. Mỗi tổ chức đảng phải xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đảng viên dù công tác ở lĩnh vực, cương vị nào đều phải tham gia kiểm tra, giám sát và chịu sự kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Công ty.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó BT Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKTĐU công bố quyết định kiểm tra công tác cán bộ tại XN Vật tư Cẩm Phả

         Trước tình hình công tác xây dựng Đảng còn những hạn chế, tồn tại Đảng bộ Công ty đã đề ra chương trình, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo từng tháng, từng quý, từng năm và cả nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị trong toàn Đảng bộ nhằm tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng.

      Đảng bộ Công ty xác định phải chủ động tiến hành, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản nhưng “chống” phải hết sức quyết liệt. Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; kịp thời phát hiện nhân tố tích cực để phát huy, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm “từ xa”, “từ sớm”. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc, phương pháp công tác theo quy định của Đảng. Hằng năm tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và thực hiện đổi mới, kiện toàn về phương pháp kiểm tra nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tránh trùng lặp, chồng chéo, bảo đảm sự đồng bộ, kịp thời giữa xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật chuyên môn.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

        Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ Công ty luôn lãnh đạo, chỉ đạo đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự sửa, tự uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường kiểm tra các cấp, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những khâu dễ nảy sinh tiêu cực như: công tác tổ chức, quản lý cán bộ, an toàn lao động, quản lý tài chính, quản lý kinh doanh xăng dầu, quản lý mua sắm vật tư, dự án đầu tư... đồng thời đẩy mạnh kiểm ta, giám sát cấp chi bộ.

Theo đó, các cuộc kiểm tra, giám sát từ cấp chi bộ đến cấp ủy Công ty đều có những chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng qua từng năm:

- Năm 2020: Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát 13 cuộc, trong đó: Cấp ủy Công ty: 1 cuộc; UBKT Đảng ủy Công ty: 4 cuộc; Cơ quan chuyên môn: 1 cuộc; thanh tra nhân dân: 1 cuộc; Công đoàn; 1 cuộc; Đoàn thanh niên: 1 cuộc; Hội cựu chiến binh: 1 cuộc; Đảng bộ trực thuộc: 3 cuộc;

- Năm 2021: Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát 20 cuộc, trong đó: Cấp ủy Công ty: 1 cuộc; UBKT Đảng ủy Công ty: 4 cuộc; Cơ quan chuyên môn: 2 cuộc; thanh tra nhân dân: 2 cuộc; Công đoàn; 2 cuộc; Đoàn thanh niên: 1 cuộc; Hội cựu chiến binh: 1 cuộc; Đảng bộ trực thuộc: 4 cuộc; Chi bộ trực thuộc 3 cuộc

- Năm 2022: Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát: 21 cuộc; trong đó: Cấp ủy Công ty: 3 cuộc; UBKT Đảng ủy Công ty: 5 cuộc; Cơ quan chuyên môn: 2 cuộc; Thanh tra nhân dân: 3 cuộc; Công đoàn; 2 cuộc; Đoàn thanh niên: 1 cuộc; Hội cựu chiến binh: 1 cuộc; Đảng bộ trực thuộc 6 cuộc.  Chi bộ trực thuộc 4 cuộc

- Năm 2023: Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát 43 cuộc trong đó: Cấp ủy Công ty: 3 cuộc; UBKT Đảng ủy Công ty: 5 cuộc; Cơ quan chuyên môn: 2 cuộc; Thanh tra nhân dân: 1 cuộc; Công đoàn; 2 cuộc; Đoàn thanh niên: 1 cuộc; Hội cựu chiến binh: 1 cuộc; Đảng bộ trực thuộc 6 cuộc.  Chi bộ trực thuộc 22 cuộc

         Với mục đích, quan điểm của kiểm tra, giám sát là "để giúp họ rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm" như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói. Công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ từng bước được đổi mới ngày càng toàn diện, đồng bộ và đi vào nền nếp giúp cấp ủy, ủy ban kiểm tra kịp thời kiểm tra, đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm.

        Tập huấn. bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

           Đồng thời cấp ủy các cấp, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty cũng thường xuyên trau dồi nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong công tác khoa học như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "... Các UBKT và cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến. Như thế thì mới làm tốt được công tác kiểm tra".

      Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát vùng Hạ Long 

        Đảng ủy Công ty đã quan tâm củng cố, kiện toàn nhân sự Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty, cũng như trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác kiểm tra; trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định; thực hiện tốt hơn chức năng hướng dẫn cấp ủy các đảng bộ trực thuộc về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, tinh thần tự giác của đảng viên được kiểm tra, giám sát nhằm đưa ra kết luận chính xác, khách quan, hiệu lực, hiệu quả, khẳng định được vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Việc phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty với Cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc Kết luận số 34-KL/TU, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quyết định số 750-QĐ/TU, ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 08/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ, giai đoạn 2020 - 2025”.

Thu Duyên

 

Like0

View 1236

Facebook chat